UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

3 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 1- Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.    2 - Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
Soru: 3 Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?
Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
Soru: 7 Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
Soru: 8 Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur.Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
Soru: 9 1. Yaşamı korumak 2.  İyileşmeyi kolaylaştırmak 3.  Durumun kötüye gitmesini önlemek   Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?
Soru: 11 İç kanama şüphesi olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
Soru: 13 Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez?
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez?
Soru: 14 Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Soru: 15 Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışın­daki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?
Soru: 16 I- Yer işaretlemeleri II- Trafik işaret levhaları III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?
Soru: 17 Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücü­lerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?
Soru: 18 Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
Soru: 19 Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 20 Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyreder­ken hangi ışıkların yakılması mecburidir?
Soru: 21 Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

	Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
Soru: 22 Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Soru: 23 Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
Soru: 24 Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir?
Soru: 25 Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?
Soru: 26 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 27 Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

	Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 28 Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?
Soru: 29 Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi­ni beklemelidir?
Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi­ni beklemelidir?
Soru: 30 Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

	Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?
Soru: 31 Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Soru: 32 Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
Soru: 33 Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?
Soru: 34 Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
Soru: 35 Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çe­kicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
Soru: 36 Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakala­rın neresinde olmalıdır?
Soru: 37 Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
Soru: 38 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdaki­lerden hangisi devrede iken yanar?
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdaki­lerden hangisi devrede iken yanar?
Soru: 39 Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
Soru: 40 Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Soru: 41 Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?
Soru: 42 Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Soru: 43 Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

	Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Soru: 44 Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 45 Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
Soru: 46 Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?
Soru: 47 Trafik kazası geçiren kişiler;I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 48 Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
Soru: 49 Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?  
Soru: 50 Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermekTrafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmekSağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?